Du Pontův rozklad rentability je technika, pomocí které můžeme dekódovat vlivy, které nám působí na výslednou hodnotu poměrového ukazatele rentability, např. ROE nebo ROA. Průkopníkem DuPontovy analýzy je Donaldson Brown 1, finanční ředitel americké chemické společnosti DuPont. Ten v roce 1912 věděl, že na rentabilitu působí více faktorů a objevil způsob, jak ji rozložit na více individuálních komponent. V tomto článku se zaměřím na dekompozici ROE, kde si rentabilitu vlastního kapitálu rozložíme na drivery – zisková marže, obrat aktiv a finanční páku.

V článku o ROE, jsem psal, že na rentabilitu vlastního kapitálu může mít výrazný vliv použitá metodika výběru zisku (EBIT,EAT, atd.), kapitálová struktura (finanční páka). Je tomu tak proto, že pomocí dluhového financování generujeme nepřímo Zisk (earnings), nicméně tento zisk dělíme pouze vlastním kapitálem (viz. dále).

Na ROE nám pochopitelné i působí další vlivy jako je například marže nebo efektivita využívání podnikových zdrojů. K tomu, abychom dokázali rozklíčovat jaké drivery nám na ROE působí je potřeba ROE rozložit na více komponent.

Du Pontův rozklad ROE – vzorec a komponenty

Z článku o ROE víme, že se rentabilita vlastního kapitálu spočítá takto:

asi nikdo nebude nic namítat, když ROE napíšeme způsobem viz níže, protože když mezi sebou vše pokrátíme, zůstane nám opět Zisk/Vlastní kapitál.2

du pontův rozklad ROE (dupont analysis)

Nejenže tento vzorec (Du Pontův rozklad) dává smysl z pohledu matematického, ale hlavně platí z pohledu podnikové logiky. S jednotlivými komponentami se dá pracovat na úrovni interpretace (posoudit jejich vliv na výsledné ROE), ale také na úrovni řízení podniku (můžeme je izolovaně řídit, zaměřit na ně pozornost).

Existují přístupy s různými stupni rozkladu. Nyní si ukazujeme rozklad na 3 komponenty, který je nejvíce validní zejména pro ROE počítané na úrovni čistého zisku (EAT).

Pokud pracujeme s jinou formou zisku (např. EBIT) a chtěli bychom ROE rozložit i na vliv daňový a úrokový, je možné použít rozklad na 5 komponent:

Pětistupňový Dupont rozklad ROE z EBIT

Tento rozklad není tak “intuitivní” jako ten první, ale umožní nám sledovat všechny drivery EBITu 3

  • Marži
  • Obrat aktiv
  • Zohlednění o zaplacené úroky a vyčíslení jejich váhy vzhledem k celkovým aktivům
  • Finanční páka
  • Daňový štít, respektive vliv daní na ROE

Zůstaňme však zatím o rozkladu na 3 komponenty (původní vzorec) a pojďme se na ně podívat podrobněji. Váhu každé komponenty je ve finále dobré také porovnat vůči podnikům podobné velikosti a zaměření.

Obchodní společnosti poskytující služby (nemajíc velkou potřebu aktiv a pracovního kapitálu) budou mít zcela jistě velmi odlišné vlivy jednotlivých komponent na ROE, než například výrobní společnosti. Analýzou benchmarku (trhu) získáme určité referenční hodnoty vůči kterým můžeme námi analyzovaný podnik porovnat.

ROS – Zisk/Tržby (zisková marže neboli rentabilita tržeb)

První komponentou rozkladu je zisková marže. Ta vyjadřuje kolik korun zisku nám vygeneruje 1 koruna tržeb. Značí celkovou provozní schopnost podniku přeměnit své tržby v zisk po zaplacení nákladů.

Pokud budeme mít negativní nebo nízkou kladnou ziskovou marži, protože náš provoz je nákladný, bude ROE záporné a je jedno, že efektivně využíváme svá aktiva prostřednictvím obratu aktiv (viz. dále). Budeme se tedy do budoucna muset zaměřit na tento ukazatel, který se dá dále rozkládat pomocí pyramidových rozkladů

Obrat aktiv – Tržby/Aktiva

Ukazatel aktivity a měří kolik tržeb nám vygeneruje 1 koruna aktiv. Zcela jistě platí, že čím efektivněji podnik využívá svá aktiva, tím více tržeb a tím pádem zisku vygeneruje. Samozřejmě za předpokladu pozitivní ziskové marže (ROS), což je také komponenta Dupontova rozkladu.

Du Pontův rozklad a Finanční páka – Aktiva/Vlastní kapitál

Poslední komponentou v Dupontově rozkladu je zohlednění kapitálové struktury podniku. V případě, že je podnik samofinancován, tj. nemá žádné cizí zdroje, bude hodnota finanční páky 1. To znamená, že v tomto případě finanční páka nemá na ROE vliv. V případě, kdy je zapojeno dluhové financování, bude hodnota této komponenty větší než 1. To znamená, že část aktiv je financována dluhem a “pákuje” nebo multiplikuje nám určitou měrou zisk a rentabilitu.

V článku o ROE, jsem psal, že ROE jako izolovaná metrika (zejména pokud ji neanalyzujeme ve vztahu k jiným poměrovým ukazatelům) nezohledňuje rizika. Pomocí Du Pontova rozkladu dokážeme expozici vůči kreditnímu riziku identifikovat. Na finanční páce vidíme, jaký nám dává zapojení cizího kapitálu příspěvek k ROE. Neuvidíme tam měřitelnou kvantifikaci dopadu, ale spíše váhu (riziko), tj. jak moc má složka vliv (buď pozitivní/negativní) na ROE.

5/5 - (2 votes)

Použité zdroje
  1. Wikipedia, Donaldson Brown [on-line]. [cit. 2023-01-15]. Dostupné z WWW: https://en.wikipedia.org/wiki/Donaldson_Brown
  2. Ing. Radek Pavelka – Finance v praxi, Du Pontův rozklad rentability a finanční páka [on-line]. [cit. 2023-01-15]. Dostupné z WWW: https://www.financevpraxi.cz/podnikove-finance-du-pont-rozklad-rentability-a-financni-paka 
  3. Investopedia, DuPont analysis [on-line]. [cit. 2023-01-15]. Dostupné z WWW: https://www.investopedia.com/articles/fundamental-analysis/08/dupont-analysis.asp

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *