ROE – rentabilita vlastního kapitálu, nebo v angličtině “Return on equity” je důležitý poměrový ukazatel finanční analýzy. Pomocí ROE měříme kolik nám vydělává vlastní kapitál vložený do podniku. Je vyjádřen v %.

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu – Definice, vzorec

Cílem každého podniku je (nebo by měla být) maximalizace zisku. Vlastník podniku, který vloží do svého podnikání peníze nebo jinou formu aktiv logicky očekává zhodnocení tohoto vloženého kapitálu. Čím je tento ukazatel vyšší, tím více vydělá každá koruna vložená do podniku.1

ROE - rentabilita vlastního kapitálu - obecný vzorec

Vysoké ROE obvykle znamená, že vlastní kapitál má vysokou efektivitu a generuje nám vysoké zisky. Nemusí to tak ale být vždy. Příkladem může být extrémně zadlužená společnost s nízkým Vlastním kapitálem, u které je výsledek hospodaření tažen dluhem. U této společnosti pravděpodobně uvidíme vysoké hodnoty ROE v případě, že zisk generuje, nicméně tato společnost bude velmi riziková a vysoce exponovaná na ekonomický cyklus a úrokové sazby.2

Při nízkých úrokových sazbách (tedy nízké dluhové službě) bude společnost generovat zisky. V prostředí, kde by úrokové sazby rostly hrozí dané entitě problémy. Právě třeba toto riziko ROE neodráží a má svá další omezení a limitace. Proto je potřeba ROE interpretovat opatrně (rozhodně ne izolovaně) a v kontextu s ostatními ukazateli finanční analýzy. Ideálně ještě v kontextu Du Pontova rozkladu ROE, kde právě tyto vlivy (např. finanční páka) a jejich příspěvek k rentabilitě uvidíme.

ROE spočítáme jako podíl zisku na vlastním kapitálu. To je vcelku jednoduchá úloha. Do jmenovatele dosazujeme hodnotu vlastního kapitálu z účetní závěrky, průměrné hodnoty pokud máme k dispozici např. měsíční výkazy. Co je ale zisk v čitateli se může různit a existují na to různé přístupy viz. dále.

Rentabilita vlastního kapitálu – Zisk jako EAT, EBIT, EBT?

Když se podíváme na obecnou formu vzorce tak vidíme, že v čitateli je Zisk. Zisk ale má více forem (EBIT, EBITDA, EBT, EAT, atd.). V různých zdrojích se dají najít různé vzorečky a často jsou bez kontextu proč se zrovna použila daná varianta zisku a nikoliv jiná.

Co tedy do vzorečku dosadit? Odpověď je – záleží na situaci, konkrétní firmě, oboru podnikání, struktuře její rozvahy a také na nás jako hodnotiteli co chceme měřit. Co se použije nám může poměrně výrazně pohnout s hodnotou celkového ukazatele a také je tomu potřeba potom přizpůsobit interpretaci. Obecně se nejvíce používá EAT (čistý zisk po zdanění). Pokud se chceme na ROE koukat z různých úhlů pohledu, už se zamyslet musíme:3

  • Zahraniční zdroje nejčastěji uvádějí zisk jako net profit, tedy zisk po zdanění (EAT – earnings after taxes). To je přístup kdy zkrátka změříme rentabilitu vlastního kapitálu z čistého zisku po zdanění a zajímá zejména vlastníky podniku a akcionáře.
  • Pak ale třeba můžeme mít situaci, kdy nechceme do rentability zahrnout finanční výsledek (daně, úroky, apod) protože tyto faktory nemusejí být zcela pod kontrolou podniku a často chce firma měřit ROE jako rentabilitu nejen pro vlastníky, ale třeba také pro věřitele a stát (EBIT). Tzn. v tomto případě dává smysl zisk jako EBIT (earnings before interests and taxes) – zisk před úroky a zdaněním nebo dokonce EBITDA (zisk před úroky, daněmi a odpisy/amortizací). Tento přístup může zajímat vlastníky také, ale zejména může zajímat banky (věřitele), protože ty zajímá jestli, do jaké míry a jak stabilně v čase je firma profitabilní před zaplacením úroků a daní.
  • Do výše ROE může významně promluvat kapiálová struktura (finanční páka), protože investice na dluh nepřímo generují zisk, který pak dělíme vlastním kapitálem. S analýzou komponent, která nám více čí méně působí na ROE nám může pomoci Du pontův rozklad (analýza).

Příklady použití různých zisků pro výpočet ROE – různé interpretační situace

Příklad 1: Výrobní firma, která má dluhové financování na nákup stroje generující provozní zisk

Pokud do vzorce na místo zisku dosadíme EBIT, tak můžeme hezky změřit rentabilitu pro vlastníky, věřitele a stát. Abstrahujeme se od zaplacených úroků a daní (to je účel pokud EBIT dosadíme). Jako firma máme ale dluhové financování a toto financování nám nepřímo generuje provozní zisky (čitatel). Jako příklad bych uvedl např. nákup nějakého stroje na úvěr. Jinými slovy pokud použijeme EBIT, tak budeme mít čitatel vyšší, protože do něj nezahrneme nákladové úroky přičemž nám ale daný stroj na úvěr generuje zisky. To nám ROE zvyšuje a nedává to tedy zdánlivě příliš metodicky smysl. Mluvíme o rentabilitě vlastního kapitálu, ale de facto nám zisk generuje nepřímo i dluh (cizí zdroje) – to bychom viděli na Du Pontově rozkladu, konkrétně na finanční páce. Na druhou stranu jsme však změřili rentabilitu pro širší okruh zájemců o rozdělení našeho zisku – stát, věřitele a vlastníky.

Příklad 2: Zisková marketingová agentura, která za roky svého působení vygenerovala vysoké zisky. Tyto zisky uložila na nějaký finanční produkt (termínovaný vklad,ETF, běžný účet a podobně) nebo jej půjčila ve formě poskytnutého úvěru.

V tomto případě použití EBIT jako zisku metodiku nezkreslí. Výnosové úroky nechceme započítat do rentability VK, protože tyto výnosové úroky nesouvisejí s primarní činností podniku. Klidně ale můžeme také použít jako zisk např. EAT nebo EBT pokud chceme, aby ony výnosové úroky do ROE vstoupily, máme zde flexibilitu.

Příklad 3: Pokud máme ambice ROE porovnat mezi více podniky, které mají různé režimy zdanění, tak je na místě uvažovat nikoliv o EAT jako čitateli ale EBT nebo EBIT. Tím se vyhneme situaci, kdy nám různé daňové režimy “kazí” srovnání na úrovni čistého zisku.

Rate this post

Použité zdroje
  1. Investopedia, Return on equity [on-line]. [cit. 2023-01-08]. Dostupné z WWW: https://www.investopedia.com/terms/r/returnonequity.asp 
  2. Corporate finance institute, Return on Equity (ROE) [on-line]. [cit. 2023-01-08]. Dostupné z WWW: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/accounting/what-is-return-on-equity-roe/  
  3. Tipalti, Return on Equity [on-line]. [cit. 2023-01-08]. Dostupné z WWW: https://tipalti.com/en-eu/return-on-equity/ 

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *