Histogram je velmi často žádaným pohledem na data. Jeho principem je zobrazení četnosti výskytu dat ve skupinách, tzv. binech. Vstupní data jsou rozdělena do intervalů (binů) a histogram zobrazí četnost výskytu v rámci intervalu. Microsoft Excel nabízí jednoduché řešení – graf v podobě histogramu. podobným typem grafu je pareto.

Mnohem ilustrativnější bude následující jednoduchý příklad, na němž uvidíte princip histogramu i grafu pareto v praxi. Histogram patří mezi veličiny statistiky.

Histogram výšky lidí

Coby vstupní data mějme naměřenou výšku 30 lidí. Cílem histogramu je zjistit četnosti výšky v intervalech. Prvek vložíte standardním způsobem jako jakýkoli graf.

Vložení grafu histogram
Vložení grafu histogram

Máme tedy 30 hodnot výšky a jako graf zvolíme Histogram. Ihned se zobrazí náhled a histogram se automaticky rozdělil na 4 intervaly (biny).

Automatické rozdělení intervalů histogramu
Automatické rozdělení intervalů histogramu

Excel rozdělí data na automatický počet intervalů dle variačního rozpětí do stejných skupin. U každého z intervalů vidíme četnost, tedy kolik hodnot je v rámci daného intervalu.

Vlastní počet intervalů v histogramu

Výchozí rozložení intervalů nemusí vždy vyhovovat a budete chtít zadat vlastní počet intervalů. K tomu je potřeba v grafu nastavit formát osy. Zde je možno nastavit intervaly podle různých kritérií a pro naše účely nastavíme počet intervalů (přihrádek) na 10. Ihned se přeformátuje celý graf.

Nastavení počtu intervalů pro histogram
Nastavení počtu intervalů pro histogram

Intervaly jsou nyní přesnější a je vidět, že do intervalu 162,3 až 165,6 nespadá žádná výška, tzn. pro celé cm žádný člověk nemá výšku 163, 164 nebo 165 cm, což je vidět ve zdrojových datech.

Graf pareto

Podobným grafem k histogramu je pareto. Zatímco intervaly u histogramu nejsou řazeny, pareto seřazuje intervaly od nejvyššího počtu četností k nejmenšímu. Navíc se zobrazuje tzv. kumulativní čára vyjadřující procento z celkového zastoupení z celku. Ponecháme nastavení na 10 intervalů a změníme pomocí Změnit typ grafu graf na pareto a výsledek je následující:

Pareto graf seřadí intervaly sestupně dle četnosti
Pareto graf seřadí intervaly sestupně dle četnosti

Hned je vidět, že největší četnost, tedy 5, je výška mezi 178,8 a 182,1 cm. Pareto tak dává přehled o četnostech dle zastoupení na první pohled. Velmi praktický příklad je užití pareto grafu v logistice, jako jeden z mnoha oborů.

Histogram i pareto jsou užitečné grafy, pokud nás zajímají četnosti údajů v intervalech. Podávají tak přehledně informaci, v jakých intervalech je nejčastější výskyt hodnot, apod. Je možné nastavit počet intervalů dle různých kritérií.

4.5/5 - (2 votes)

Tomáš Soukup

Externí redaktor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *