V tomto článku si představíme dvě funkce, pomocí kterých si můžeme generovat náhodná čísla. To se může hodit v případě, kdy potřebujeme například nějaký náhodný vzorek dat pro vyzkoušení si například filtrů apod. Jsou to funkce:

  • NÁHČÍSLO – generuje náhodná čísla v intervalu (0; 1), v anglické verzi Excelu jde o funkci RAND
  • RANDBETWEEN – generuje náhodná v námi zadaném intervalu

Na konci článku se rovněž dozvíte, jak vyplnit určitou oblast náhodnými čísly najednou pomocí doplňku Analýza dat.

NÁHČÍSLO (RAND) pro náhodná čísla od 0 do 1

Funkce NÁHČÍSLO, anglicky RAND, nemá žádné parametry. Její syntaxe je naprosto jednoduchá:

=NÁHČÍSLO(), resp. =RAND()

Výstupem funkce není nic více než náhodné číslo z intervalu (0; 1), tedy od 0 do 1. Takto lze vytvořit celou tabulku těchto náhodných čísel pomocí rozkopírování, případně pomocí vyplnění, o čemž bude řeč na konci. Ještě je nutno upozornit na jeden fakt. Vzhledem k tomu, že funkce generuje pokaždé jiné náhodné číslo, je třeba počítat s tím, že pokud máte zapnutý automatický přepočet, čísla budou vždy generována znovu.

NÁHČÍSLO
Funkce RAND neboli NÁHČÍSLO

Pokud budeme potřebovat například náhodná čísla od 0 do 1000, lze použít násobení. Tedy v tomto případě bychom zapsali vzorec =NÁHČÍSLO()*1000, resp. =RAND()*1000 a výsledkem nebudou desetinná čísla od 0 do 1, nýbrž náhodná desetinná čísla od 0 do 1000, jelikož jsou všechny hodnoty z funkce násobeny 1000. V případě, že desetinná čísla nechceme, lze nastavit formát čísel a odebrat desetinná místa. Ovšem nelze například generovat náhodná čísla pouze od 150 do 700, k těmto účelům slouží funkce RANDBETWEEN.

RANDBETWEEN pro náhodná čísla mezi dvěma čísly

Představte si, že potřebujete nasimulovat náhodné hody kostkou. Což znamená vygenerovat náhodná přirozená čísla od 1 do 6. A přesně k tomu je tu funkce RANDBETWEEN se syntaxí

=RANDBETWEEN(minimum;maximum).

Tedy zadáme rozsah (interval), v němž budou čísla generována. Funkce RANDBETWEEN generuje pouze celá čísla v daném intervalu, nikoli desetinná. Zadáme-li tedy =RANDBETWEEN(1;6), dostaneme náhodné číslo z intervalu (1; 6). Viz příklad na obrázku.

náhodná čísla pomocí RANDBETWEEN
Simulace hodu kostkou s funkcí RANDBETWEEN

Zadat lze například interval od -1 do 1 nebo třeba od 5000 do 50000. Funkce pracuje s přesností na jednotky, nelze nastavit jinak, museli bychom použít zaokrouhlení. Také pro funkci RANDBETWEEN platí stejná poznámka o automatickém přepočtu, je-li v Excelu nastavený. Tedy pokaždé bude číslo generované znovu.

Vyplnění oblasti náhodnými čísly

V případě, že potřebujete opravdu velkou tabulku náhodných čísel, patrně se Vám nebude chtít kopírovat buňky tažením. Excel nabízí šikovnou možnost, jak najednou vyplnit oblast třeba 500×100 buněk náhodnými čísly. Použije se k tomu doplněk Analýza dat (více o něm ve článku pojednávajícím o statistice v Excelu). Zvolíme Generátor pseudonáhodných čísel a poté můžeme zvolit typ rozložení, základní je Rovnoměrné a lze též zvolit rozsah. Volba počet proměnných udává, do kolika sloupců budou čísla generována.

Generátor pseudonáhodných čísel
Generátor pseudonáhodných čísel doplňkem Analýza dat

Tento generátor skýtá poměrně dost možností, jak generování přizpůsobit a dostat tak přesně taková náhodná čísla, jaká potřebujete. Generátor pomocí doplňku však využívá standardní funkce NÁHČÍSLO a RANDBETWEEN, jen nabízí podrobnější a pohodlnější nastavení.

Rate this post

Tomáš Soukup

Externí redaktor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *