Okamžitá likvidita nebo chcete-li z angličtiny Cash ratio (CR) je důležitým poměrovým ukazatelem likvidity z finanční analýzy. Prostřednictvím tohoto ukazatele měříme schopnost podniku hradit okamžitě krátkodobé závazky. Příliš nízké hodnoty značí na možná budoucí rizika se splácením závazků, naopak příliš vysoké hodnoty mohou poukazovat na neefektivní money management. Okamžitá likvidita může sloužit jako finanční kovenant a je i důležitým parametrem, který sledujeme pokud děláme Due diligence v rámci M&A transakce.

Okamžitá likvidita – Definice a vzorec

Okamžitou likviditu spočítáme jako poměr mezi finančním majetkem (cash and cash equivalents) a krátkodobými závazky (current liabilities). Jako zdroj pro výpočet nám slouží finanční výkazy, v tomto případě rozvaha.1 2

okamžitá likvidita - vzorec

kde:

 • finanční majetek = peníze + peněžní ekvivalenty
 • krátkodobé závazky

Popis vzorce:

 • Do čitatele se snažíme dosadit veškerá nejlikvidnější aktiva – viz. kapitola jak spočítat finanční majetek
 • Jmenovatel obsahuje závazky, které jsou splatné do 1 roku (krátkodobé závazky) – viz kapitola jak spočítat krátkodobé závazky
 • Výsledkem vzorce je poměr, který říká do jaké míry jsme schopni krýt “okamžitě” krátkodobé závazky (například pokud by tyto byly okamžitě zesplatněny – tj. byl nám např. bankou zesplatněn provozní úvěr a podobně)

Jak spočítat finanční majetek – vzorec

Do finančního majetku řadíme všechny peníze (cash) a jejich ekvivalenty. Tedy finanční majetek = peníze + peněžní ekvivalenty

a) Peníze:

 • Běžné účty (221)
 • Pokladna (211)
 • Peníze na cestě (261) – peníze na cestě jsou z účetního hlediska peníze, které byly např. poslány z 1 bankovního účtu na 2. a na tento účet ještě nedorazily.

b) Peněžní ekvivalenty: charakterizujeme je jako instrumenty, které svým charakterem, rizikem a likviditou mají k penězům velmi blízko. To znamená, že jsou velmi rychle směnitelné za peníze a jejich vlastnictví nepředstavuje významné tržní riziko (nízká volatilita). Řadíme sem:

 • Státní pokladniční poukázky
 • Obchodovatelné cenné papíry (spl. do 1 roku)
 • Fondy peněžního trhu

Jak spočítat krátkodobé závazky – vzorec

Krátkodobé závazky představují závazky podniku splatné do 1 roku. U každého podniku se může vzorec mírně lišit, nicméně typicky sem zahrnujeme např:3

 • Závazky k dodavatelům
 • Krátkodobé úvěry
 • Závazky k zaměstnancům
 • Závazky z titulu daní
 • Časové rozlišení
 • Přijaté zálohy
 • Naběhlé příslušenství z dlouhodobých úvěrů (úroky splatné v běžném období)

Okamžitá likvidita – Interpretace a doporučené hodnoty

Dosazením do vzorce zjistíme do jaké míry jsme schopni krýt své krátkodobé závazky. To znamená čím vyšší tento poměr je, tím lépe jsme schopni pokrýt náš provoz a tím lépe jsme schopni krýt rizika neočekávané změny (např. že nám odpadne úvěr nebo že budeme potřeba okamžitě vynaložit neočekávaný výdaj).

Ukazatel okamžité likvidity můžeme hodnotit izolovaně jako stavovou veličinu (jednorázově spočítanou), ale lepší je dívat se na něj optikou delší časové řady (trendová analýza). Pochopitelně je potřeba při hodnocení ukazatele vzít v potaz charakteristiky podniku – velikost, fázi životního cyklu (startup vs etablovaná firma), oblast podnikání, aktuální situaci v ekonomice, collection management/diverzifikaci odběratelů a podobně. Některé typy businessů vyžadují větší rezervy než jiné. Každý podnik je jiný, má nějakou strategii řízení svých oběžných aktiv a money management (řízení peněz a peněžních ekvivalentů). Takže dělat nějaké ukvapené závěry bez znalosti podrobností o analyzované společnosti pouze na základě hodnoty ukazatele je špatně.

Co se týče doporučených hodnot, tak se zde trošku liší doporučované hodnoty zahraničních zdrojů a českých. Podle mého názoru neexistuje 1 správná nebo špatná hodnota nebo rozpětí.

Nicméně – doporučené hodnoty okamžité likvidity

 • české zdroje uvádějí doporučené rozmezí 0.3 – 0.5, česká wikina udává 0.2 jako kritickou hranici (odkaz na wiki)
 • zahraniční zdroje mají konzervativnější přístup a udávají, že jsou preferovány hodnoty 0.5 – 1

Z vysoké školy si pamatuju (a to je 10 let zpátky cca), že doporučované hodnoty okamžité likvidity byly skutečně kolem 0.3-0.5. Globální ekonomika se ale od té doby vyvíjí. Máme zde bezprecedentní monetární expanzi, rizika na každém rohu – geopolitické konflikty nabourané dodavatelské řetězce COVIDem. Každopádně ať tak či tak, účelem okamžité likvidity vyčíslit onu schopnost okamžitě hradit krátkodobé závazky a předcházet rizikům. Správné hodnoty se mohou lišit per podnik, odvětví a jsou také odvislé od aktuální ekonomické situace. Nižší a hodnoty na hraně kritické meze mohou být naprosto v pořádku a může to být znak dobrého řízení, nebo nemusí. 4

5/5 - (2 votes)

Použité zdroje
 1. Investopedia, Cash ratio [on-line]. [cit. 2023-01-13]. Dostupné z WWW: https://www.investopedia.com/terms/c/cash-ratio.asp 
 2. Corporate finance institute, cash ratio forumla [on-line]. [cit. 2023-01-13]. Dostupné z WWW: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/accounting/cash-ratio-formula 
 3. Indeed, Current liabilities formula [on-line]. [cit. 2023-01-13]. Dostupné z WWW: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/current-liabilities-formula 
 4. Master class, Cash ratio explained [on-line]. [cit. 2023-01-13]. Dostupné z WWW: https://www.masterclass.com/articles/cash-ratio-explained 

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *