ROA – rentabilita aktiv, nebo v angličtině “Return on assets” je poměrový ukazatel finanční analýzy vyjádřený v %. Vyjadřuje výnosnost (profitabilitu) všech aktiv. Jinými slovy kolik procent zisku připadá na všechna aktiva, se kterými firma hospodaří. Někdy se také označuje jako rentabilita celkového kapitálu (protože VK+CZ = P = A).

ROA – Rentabilita aktiv – Definice, vzorec

ROA měří to, jak efektivně nakládáme s aktivy a kolik zisku nám tato aktiva generují. Každá společnost má různou strukturu aktiv a velikost bilanční sumy (tedy množství celkových aktiv se kterými hospodaří). Rovněž struktura financování (dluh vs vlastní kapitál) je různá.1 2

roa- rentabilita aktiv

Čím vyšší hodnoty ROA podnik dosahuje, tím více vydělává každá 1 koruna aktiva. V závislosti na tom jaký použijeme čitatel dospějeme k několika často zcela jiným výsledkům. (viz dále)

Interpretace ROA – různé situace, různá interpretace

Typické zdravé hodnoty ROA se tedy výrazně liší napříč hospodářskými obory a velikostmi podniků – tedy benchmarky. Interpretaci tohoto poměrového ukazatele je potřeba přizpůsobit konkrétním reáliím podniku a vyhodnocovat jej v kontextu s ostatními ukazateli – např. vysoké ROA budou mít mnohem častěji malé/střední růstové firmy tažené investicemi a dluhem (tedy relativně rizikovější) než velké etablované firmy na trhu (konzervativnější hospodaření).

Pár bodů k ROA a interpretaci:

 • Nízké ROA může ale nemusí být samo osobě striktně negativní stav. Může to indikovat např. konzervativní firmu s nízkým rizikovým profilem, která trží z nějakého důvodu spoustu finančních nebo jiných rezerv a nakládá s majetkem obezřetně (krize, čeká na příležitost). Nebo to může být firma, která se bojí se investovat a inovovat. Příliš utažený přístup (a příliš dlouh) k riziku (nevyužívání finanční páky, příliš mnoho aktiv negenerujících hodnotu) může brzdit rozvoj a ve finále vést ke ztrátě pozic na trhu.
 • Důvodů nižších hodnot ukazatelů může být více. Často to bývá neefektivní využívání aktiv (řečí čísel). Nejsou některá aktiva vázána v podniku zbytečně/nefektivně? Neleží zásoby na skladě příliš dlouho, jak vypadá náš dodavatelský řetězec a celkově nákup? Jaký máme fakturační proces a collection management? A jaká je vlastně celkově schopnost podniku využívat svá aktiva – ukazatele aktivity? Tyto ukazatele s výslednou hodnotou ROA úzce souvisejí
 • Příliš vysoké hodnoty ROA můžou znamenat zvládnutý management řízení aktiv, ale značit i třeba nějaká rizika, red flagy nebo jednorázový vliv – jak vypadají ukazatele likvidity?
 • Je dobré (i když pracnější) tedy ROA vyhodnocovat a porovnat s hospodářským benchmarkem (hodnoty pro podobnou skupinu firem ze stejného oboru) pokud existují data. Uvidíme na tom, jak efektivně hospodaří s aktivy trh a jak je na tom analyzovaná firma z pohledu srovnání s trhem.
 • Vyhodnocovat ukazatele rentability horizontálně (trendově) je vhodný přístup jak ukázat směr a dynamiku vývoje. Často to vypovídá více než jen hodnota ROA jako taková pro určitý rok. Pokud se společnost v ukazateli zlepšuje s dostatečnou dynamikou, je to určitě pozitivní signál.
 • Některé obory jsou rizikovější než jiné. Požadavek na návratnost by měl odpovídat rizikovosti podnikání a hodnocení prosté výše ROA je potřeba přizpůsobit těmto faktorům.
 • Některé firmy mají vysoký podíl zadlužení. Narozdíl od ROE – rentability vlastního kapitálu, ROA pokrývá ve jmenovateli i dluhové financování, nicméně pro oba ukazatele je společné, že ani jeden neodráží riziko. Tzn. dát ukazatele rentability v této souvislosti do kontextu s ukazateli zadlužení.

ROA není ukazatel, pro který je typické že skáče nahoru nebo dolů jako na horské dráze, tedy podezřele rychle. Pokud nám hodnoty ROA v nějakém roce vyskočí nahoru nebo dolů, tak je dobré najít, vysvětlit a zanalyzovat důvod tohoto pohybu.

 • Často to může být nějaká jednorázová položka, která mnohdy nesouvisí s podnikáním. Pokud k nečemu takovému dojde, je na zvážení ROA v čase vyhladit a o tuto jednorázovou položku očistit čitatel i jmenovatel
 • Pokud se nejedná o jednorázový dopad, tak mohlo dojít k výrazné změně na celkových aktivech nebo v zisku – zanalyzovat proč
 • Vyšší fluktuaci ukazatele mohou mít přirozeně malé a dynamicky rostoucí (nebo upadající) firmy, zde je interpretace náročnější (driverů je více)

K vysvětlení struktury a driverů ROA nám může pomoci Du pontův rozklad (analýza) ROA.

Rentabilita aktiv a problém definice čitatele – zisk

Samozřejmě i zde u ROA platí, že musíme učinit stejné rozhodnutí s čitatelem jako u ROE – Rentability vlastního kapitálu. V článku o ROE jsem popsal problematiku definování čitatele u vzorců rentability. V závislosti na tom jestli do čitatele:

 • EAT,
 • EBT,
 • EBIT
 • EBITDA

můžete dosáhnout velmi různých výsledků a je potřeba se zamyslet nad tím to má vlastně zrovna vámi vypočítaná ROA říkat.

Pokud analyzujeme firmu s vysokým zapojením dluhového financování – např. provozní úvěry, investiční úvěry a podobně, tak sice na rozdíl od ROE budeme mít ve jmenovateli tyto úvěry zohledněny, nicméně v čitateli je mít zohledněny nemusíte (pokud použijete EBIT nebo EBITDu). Záleží tedy na tom co chceme, aby rentabilita aktiv ve finále představovala.

 • Použitím EBIT měříme rentabilitu (odměnu) pro věřitele, stát a vlastníky.
 • Použitím EBT měříme rentabilitu pro vlastníky, a stát
 • Použitím EAT změříme rentabilitu pouze pro vlastníky

Jak zvýšit ROA (ale i ROE a jiné ukazatele rentability)

Podobně jako u všech ukazatelů rentability logicky buď

 • Zvýšíme zisk při stejné výši aktiv – neboli budeme stávající zdroje efektivněji využívat a tvořit více zisku
 • Snížíme aktiva při stejné výši zisku – zbavíme se majetku, který zisk negeneruje

Jinými slovy buď při stejné úrovni generování zisku snížíme potřebu zapojení množství aktiv (např. prodej nepotřebných aktiv) nebo obráceně. Zisk můžeme v závislosti na platné účetní legislativě ovlivnit různým způsobem. Buď tedy provozem anebo jednorázovými vlivy. Jak jsem psat výše, je pak na analytikovi, jestli ROA o jednorázové vlivy očistí nebo ne.

5/5 - (1 vote)

Použité zdroje
 1. Investopedia, Return on assets [on-line]. [cit. 2023-01-10]. Dostupné z WWW: https://www.investopedia.com/terms/r/returnonassets.asp 
 2. Wikipedia, Return on assets [on-line]. [cit. 2023-01-10]. Dostupné z WWW: https://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_assets 

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *