Pohotová likvidita patří do rodiny poměrových ukazatelů likvidity a podobně jako okamžitá likvidita měří schopnost podniku hradit krátkodobé závazky. Zatímco okamžitá likvidita měří schopnost podniku splatit závazky prakticky okamžitě (v řádu dnů), tak pohotová likvidita měří schopnost hradit závazky sice ne okamžitě, ale stále relativně velmi rychle bez nutnosti narušit/omezit provoz prodejem zásob. Proto se také označuje v angličtině termínem Quick ratio. Označujeme ji také jako likviditu 1. stupně.

Pohotová likvidita – definice a vzorec

Pohotová likvidita je spočítána jako poměr mezi tzv. pohotovými oběžnými aktivy (oběžná aktiva bez zásob) a krátkodobými závazky se splatností do 1 roku. Pohotová oběžná aktiva jsou taková, která lze typicky rychle zkonvertovat na peníze. Tento ukazatel tedy měří schopnost hradit své závazky pomocí nejlikvidnějších aktiv mimo zásoby. 1

pohotová likvidita - vzorec

existují ale i jiné přístupy jak nadefinovat Quick ratio a jednotlivá likvidní aktiva a jejich kategorie nadefinujeme a spočítáme zvlášť. Například bychom mohli pohotová oběžná aktiva definovat takto:2 3

pohotová likvidita - alternativní vzorec

může se stát, že dospějeme použitím obou vzorců ke stejnému/podobnému nebo různému výsledku, záleží co má analyzovaná společnost na rozvaze (viz dále).

Pohotová oběžná aktiva (čitatel pohotové likvidity) – vzorec

Nevýhodou prvního vzorce (vycházejícího z rozdílu mezi oběžnými aktivy a zásobami) je třeba to, že to pohotových oběžných aktiv zahrneme třeba poskytnuté zálohy na služby nebo něco jiného. To jsou aktiva, která za likvidní asi považovat nechceme – služba je zaplacena a bude dodána takže nejde o likviditu se kterou můžeme počítat. Je tedy podle mého názoru vhodnější, si pohotová aktiva v podniku nadefinovat přímo (dle kategorií nebo účtů) a čitatel pak spočítat napřímo.

 • finanční majetek
 • likvidní cenné papíry
 • pohledávky za odběrateli – předpokládáme, že nedobytné pohledávky jsou odepsány a pokud ne (máme je na 311), odečetl bych je. Stejně tak je na zvážení odečíst pohledávky po splatnosti, kde existuje významné riziko nesplacení, protože tyto pohledávky asi těžko můžeme označit za likvidní

Krátkodobé závazky (jmenovatel pohotové likvidity) – vzorec

Krátkodobé závazky představují závazky podniku splatné do 1 roku. U každého podniku můžou krátkodobé závazky představovat něco trochu jiného, ale typicky sem zahrnujeme.

 • Závazky k dodavatelům
 • Krátkodobé úvěry
 • Závazky k zaměstnancům
 • Závazky z titulu daní
 • Časové rozlišení
 • Přijaté zálohy
 • Naběhlé příslušenství z dlouhodobých úvěrů (úroky splatné v běžném období)

Pohotová likvidita – doporučené hodnoty

Hodnoty pohotové likvidity pod 1 znamenají, že společnost není schopna v případě potřeby hradit své stávající krátkodobé závazky pomocí nejlikvidnějších aktiv. Platí stejné jako u okamžité likvidity. Neexistuji explicitně dané správné hodnoty pohotové likvidity. Jsou závislé na velikosti společnosti, oboru ve kterém podniká a dalších proměnných. Nicméně typicky chceme, aby se hodnota pohotové likvidity nedostala pod 1 a optimálně se držela mezi 1 a 1.5. Extrémně vysoké hodnoty pohotové likvidity mohou značit neefektivní řízení oběžných aktiv – příliš mnoho likvidity, která by se možná dala využít lépe (investice). Na druhou stranu je to logicky lepší než řešit opačný problém.4

5/5 - (2 votes)

Použité zdroje
 1. Lucia Ďurovičová, Finančné ukazovatele podniku [on-line]. [cit. 2023-01-13]. Dostupné z WWW: https://is.ambis.cz/th/actre/Bakalarska_praca.pdf 
 2. Investopedia, Quick ratio [on-line]. [cit. 2023-01-13]. Dostupné z WWW: https://www.investopedia.com/terms/q/quickratio.asp
 3. Netsuite, Quick ratio [on-line]. [cit. 2023-01-13]. Dostupné z WWW: https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/financial-management/quick-ratio.shtml 
 4. Patriot Software, What Is Quick Ratio? Learn How to Swiftly Calculate This Metric [on-line]. [cit. 2023-01-13]. Dostupné z WWW: https://www.patriotsoftware.com/blog/accounting/how-find-quick-ratio-formula-example/

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *