Vertikální analýza je jedním z nástrojů ve finanční analýze. Tato metoda zkoumá podíly (poměry) různých položek ve finančních výkazech

Co je vertikální analýza – definice

Vertikální analýza (svislá analýza) poskytuje pohled na strukturu finančních výkazů. Principem této analýzy je vyjádření jednotlivých položek výkazů (například rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty) v procentech vzhledem k určité referenční hodnotě.

To umožňuje analytikům rychle identifikovat, jaký podíl tvoří určitá položka na celkové struktuře aktiv/pasiv nebo jednotlivých kategorií finančních výkazů. Tyto poměry se pak dají například srovnat s podobnými podniky (benchmark), dají se vyhodnocovat za určité období (v kombinaci s horizontální analýzou => rostoucí/klesající trend v čase) aj. 1

Význam vertikální analýzy v finanční analýze

Vertikální analýza má tyto přínosy obecně

  • Identifikace strukturálních změn: Tato metoda umožňuje identifikovat změny ve struktuře položek finančních výkazů mezi různými obdobími. Například, pokud se podíl nákladů na výrobu vůči celkovým nákladům výrazně zvýší, může to naznačovat strukturální změny ve výrobním procesu nebo třeba nárůst cen vstupů.
  • Porovnávání s benchmarkem: jde o srovnání struktury společnosti s konkurenty. Tak lze například zjistit, zda má společnost podobnou strukturu nákladů nebo zda se nějakým způsobem liší a může pak lépe zaměřit svoji pozornost na zlepšení ukazatelů k tomu, aby získala na trhu lepší postavení.
  • Rizika a příležitosti: Můžeme identifikovat rizika a příležitosti na základě změn v podílech různých položek. Pokud například naroste podíl dluhu, může to naznačovat zvýšené finanční riziko – budeme věnovat zvýšenou pozornost analýze cash flow, a ukazatelům likvidity (např. běžná likvidita, okamžitá likvidita) 2

Další příklady

  • Rozvaha:  můžeme identifikovat, jaký podíl mají jednotlivé položky (např. dlouhodobý majetek, krátkodobý majetek, závazky) na celkových aktivech společnosti. Tím se dá zjistit, jak efektivně je majetek využíván.
  • Výkaz zisku a ztráty: V případě výkazu zisku a ztráty zkoumáme strukturu nákladů a výnosů. Tím lze například identifikovat, zda jsou náklady na provoz stabilní nebo rostou a jaký podíl zisku nebo tržeb tvoří jednotlivé ziskové komponenty – například provozní marže jako provozní VH/tržby
  • Cash flow: Vertikální analýza může být použita i na výkaz cash flow. Zde ukazuje, jaký podíl z cash flow získaného z provozních, investičních a finančních aktivit tvoří jednotlivé složky.
5/5 - (2 votes)

Použité zdroje
  1. Managementmania.com, Vertikální analýza [on-line]. [cit. 2023-08-14]. Dostupné z WWW:  https://managementmania.com/cs/vertikalni-analyza
  2. accountingtools.com, Vertical analysis definition [on-line]. [cit. 2023-08-14]. Dostupné z WWW: https://www.accountingtools.com/articles/vertical-analysis 

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *