Klíčovým cílem podnikání je nejen generovat zisky, ale také efektivně řídit finanční toky. Jedním z důležitých nástrojů finanční analýzy, které pomáhají posoudit finanční stabilitu a likviditu firmy, je ukazatel nazývaný běžná likvidita. Tento ukazatel ukazuje, do jaké míry je firma schopna plnit své krátkodobé závazky z oběžných/krátkodobých aktiv. V tomto článku se budeme blíže zabývat tím jak se počítá, jak správně interpretovat její výsledky a jaká jsou možná úskalí tohoto ukazatele.

Co znamená běžná likvidita a jak ji spočítat

Běžná likvidita měří schopnost firmy splatit své krátkodobé finanční závazky pomocí oběžných aktiv. Jedná se o ukazatel, který ukazuje, do jaké míry by firma byla schopna splatit všechny závazky splatné do 1 roku z oběžných aktiv. Z pohledu všech 3 ukazatelů finanční analýzy je tedy běžná likvidita “nejpomalejším ukazatelem” (viz níže). 1

Abychom si to dali do kontextu s ostatními ukazateli likvidity tak víme, že:

 • Okamžitá likvidita je ukazatelem schopnosti firmy splatit své nejnutnější krátkodobé závazky včetně neuhrazených účtů a krátkodobých půjček pouze z nejlikvidnějších aktiv, jako je hotovost a peněžní ekvivalenty a pohledávky. Tento ukazatel klade důraz na rychlou dostupnost aktiv a představuje měřítko krizové, velmi rychlé likvidity.
 • Pohotová likvidita zahrnuje již hotovost, krátkodobé investice a zákaznické pohledávky, ale nezahrnuje zásoby. Tento ukazatel odráží schopnost firmy relativně stále velmi rychle splatit své krátkodobé závazky bez nutnosti prodeje zásob (omezení výroby).

Výpočet běžné likvidity je poměrem mezi krátkodobými aktivy a krátkodobými závazky, a to podle následujícího vzorce:

Výsledkem je číslo, které indikuje, kolikrát je firma schopna krýt své krátkodobé závazky svými oběžnými aktivy.

Krátkodobá aktiva definujeme jako aktiva splatná do 1 roku a zahrnují složky jako

 • Hotovost
 • Krátkodobé investice
 • Pohledávky za odběrateli
 • Zásoby

Krátkodobé závazky definujeme jako pasiva splatná do 1 roku a zahrnují například: 2

 • Krátkodobé úvěry
 • Závazky k zaměstnancům
 • Závazky z titulu daní
 • Časové rozlišení
 • Přijaté zálohy

Jak interpretovat výsledky a doporučené hodnoty

Správná interpretace výsledků běžné likidity je zásadní pro hodnocení finanční stability firmy. Obecně platí, že hodnota běžné likvidity by měla být vyšší než 1, což ukazuje na to, že firma má dostatek aktiv k pokrytí svých závazků. V praxi se doporučuje cílit na hodnoty mezi 1,5 až 2, nicméně do jisté míry závisí zdravé hodnoty na odvětví, velikosti firmy a také na strategii managementu. 3

 • Vysoká hodnota běžné likvidity signalizuje, že firma má dostatek aktiv k pokrytí svých krátkodobých závazků, což je pozitivní indikátor finančního zdraví.
 • Nízká hodnota  může naznačovat potenciální problémy s likviditou. Když je ukazatel pod hodnotou 1, znamená to, že firma má méně aktiv než závazků, což může signalizovat potřebu zlepšit schopnost krytí krátkodobých závazků v případě neočekávaných událostí.4

Speciálním případem je příliš vysoká hodnota běžné likvidity (3 a více). Ta může naznačovat neefektivní hospodaření s aktivy. Představte si firmu, která má mnoho nevyužitých zdrojů, jako jsou hotovost a pohledávky, ale ty nejsou investovány do růstu a leží ladem jako rezervy pro strýčka příhodu. To může vést k nižším výnosům a limitovanému růstu firmy v budoucnu (vůči potenciálu).

Úskalí interpretace vysoké běžné likvidity a chyby v hodnocení

U finanční analýzy pracujeme s daty, která interpretujeme. Je potřeba si při hodnocení dávat pozor nejen na to, jak data hodnotíme, ale také je potřeba vlastně věnovat pozornost datům, která do finanční analýzy vůbec vstupují. jinak se můžeme dopustit chyby.

Níže uvedu pár příkladů, kdy nám vychází ukazatel běžné likvidity vysoký, ale realita je někde jinde

! Vysoká běžná likvidita a nízká kvalita aktiv | účetní politiky, ocenění aktiv/pasiv

Představte si firmu, která má velké množství zásob, ale ty jsou zastaralé a jejich stav neodpovídá ocenění na rozvaze. V takovém případě by firma mohla mít sice vysokou běžnou likviditu pouze na papíře. Ve skutečnosti se bude v případě potřeby potýkat s obtížemi při prodeji těchto zásob za reálné ceny.

Dalším příkladěm jsou nedobytné pohledávky, které se stále tváří na hlavní knize jako běžné a podobně.

! Vysoká běžná likvidita vs struktura aktiv a pasiv vs řízení cash flow | špatná volba ukazatele

Běžná likvidita je relativně pomalým indikátorem v porovnání s okamžitou nebo pohotovou likviditou. Zopakujme si, že vysoký ukazatel znamená, do jaké míry jsme schopni krýt krátkodobé závazky svými krátkodobými aktivy přičemž tato krátkodobost je dána časově splatností do 1 roku. To je samo o sobě limitace tohoto indikátoru.

Představte si situaci, kdy ukazatel běžné likvidity sice vychází 1.5, ale… máme ve firmě spoustu zásob, nějaké investice, poskytnuté úvěry, pohledávky za odběrateli. Hotovosti a peněžních ekvivalentů moc nedržíme. Co se týče sktuktury, tak máme zkrátka aktiva u kterých bude trvat poměrně dlouho než z nich dostaneme likviditu (peníze). Na straně pasiv ale máme strukturu jinou, protože máme velkou část pasiv splatnou do 30 dnů, dále máme významný úvěr u něhož se blíží splatnost jistiny (6 měsíců).

Tato situace je potenciálně riziková, protože z hlediska cash flow nás čeká poměrně brzy významný cash out (splátka jistiny úvěru), nicméně hrozí riziko že jej nebudeme mít z čeho ufinancovat. Tzn. ačkoliv ukazatel běžné likvidity vychází v doporučených hodnotách, tak ukazatel vlastně není relevantní, protože struktura aktiv a pasiv je co se týče splatnosti různá a je potřeba likviditu vyhodnocovat komplexně a to i ve vztahu ke strategii řízení cash flow.

Ukazatele likvidity jsou dobrou pomůckou zobecňující současný stav firmy z pohledu solventnosti, ale je potřeba si dát pozor na správnou volbu ukazatele likvidity vzhledem k tomu co potřebujeme interpretovat (krátkodobost vs dlouhodobost) a brát v potaz i mimořádné příjmy/výdaje (nikoliv jen ukazatele likvidity v určitém čase) = cash flow plánování

Závěr

Běžná likvidita je důležitým ukazatelem pro hodnocení finanční stability firmy, ale je důležité brát v úvahu i další ukazatele likvidity a provést následně interpretaci komplexně. Každý z těchto ukazatelů poskytuje jiný pohled na schopnost firmy řešit krátkodobé finanční výzvy z hlediska času a rychlosti přeměny aktiv na peníze.

5/5 - (2 votes)

Použité zdroje
 1. Wallstreetprep.com, Current Ratio [on-line]. [cit. 2023-08-12]. Dostupné z WWW: https://www.wallstreetprep.com/knowledge/current-ratio/
 2. theforage.com, What Is the Current Ratio? Formula and Definition [on-line]. [cit. 2023-08-12]. Dostupné z WWW: https://www.theforage.com/blog/skills/current-ratio 
 3. faf.cz, Běžná likvidita [on-line]. [cit. 2023-08-12]. Dostupné z WWW: https://www.faf.cz/likvidita/Bezna-likvidita.htm
 4. investopedia.com, Current Ratio Explained With Formula and Examples [on-line]. [cit. 2023-08-12]. Dostupné z WWW: https://www.investopedia.com/terms/c/currentratio.asp

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *